Нормативно-правове забезпечення фінансово-господарської діяльності закладу освіти

                     

ВИТЯГ  З  НАКАЗУ 

08.09.2020                                                                              №103/р

Про прозорість та відкритість

діяльності дошкільного навчального закладу

На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти» від 04.09.2020 №238/р, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності дошкільного навчального закладу

НАКАЗУЮ:

2.1.Оприлюднювати на веб-сайті ДНЗ кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

  1. Забезпечувати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу.
  2. Голові батьківського комітету ДНЗ постійно інформувати громадськість про надходження та використання благодійних внесків шляхом надання інформації для розміщення на сайті дошкільного закладу, та звітувати (двічі на рік).
  3. Вихователям:

5.1.Проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

5.2.Забороняється:

  • незаконний збір коштів та матеріальних цінностей учасниками освітнього процесу;
  • втручатись в роботу благодійного фонду, розповсюджувати на території дошкільного навчального закладу фінансових документів благодійних фондів;
  • надавати платні освітні та інші послуги відповідно до вимог п.З ст.78 Закону України «Про освіту».                                                            6. Контроль за виконанням данного наказу залишаю за собою.

Завідувач                                  С.П.Ковтун

Закон України «Про дошкільну освіту»

Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти
1. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.
2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів.
{Частина друга статті 37 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}
3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми власності можуть бути кошти:
– засновника (засновників);
– державного та місцевих бюджетів;
– батьків або осіб, які їх замінюють;
– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
– інші кошти, не заборонені законодавством.
{Статтю 37 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}
4. Джерелами фінансування закладів дошкільної освіти (відділень, груп), заснованих на умовах державно-приватного партнерства, є кошти засновників.
Обсяги співфінансування визначаються засновниками на умовах договору.
{Статтю 37 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}
5. Державні та комунальні заклади дошкільної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Статут ДНЗ №295

Х. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 295
10.1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 295 здійснюється на основі його кошторису.
10.2. Джерелами формування кошторису ДНЗ № 295 є:
–  кошти загального фонду місцевого бюджету;
– кошти спеціального фонду місцевого бюджету:
– надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;
– доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;
– кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;
– кошти єдиного цільового фонду міської ради;
– благодійні внески фізичних та юридичних осіб;
– інші надходження, не заборонені законодавством України.
10.3. ДНЗ № 295 за погодженням із засновником має право:
– придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
– отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;
– здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України. Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування вихованців та роботи педагогічних працівників.
10.4. ДНЗ № 295 є неприбутковим закладом.
10.5. Забороняється розподіл отриманих ДНЗ № 295 доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
10.6. У разі припинення ДНЗ № 295 (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ДНЗ № 295 передаються одному або кільком іншим дошкільним навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.
10.7. Доходи (прибутки) ДНЗ № 295 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНЗ № 295, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ № 295 визначається законодавством України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Територіального відділу освіти Комунарського району.
10.9. Статистична звітність про діяльність ДНЗ № 295 здійснюється відповідно до законодавства України.