Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

2019 — кошторис 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118)

Затверджений у сумі Сім мільйонів двісті п’ятдесят шість тисяч_________________________

шістьсот сорок одна гривня________________________ 7 256 641 грн.
(сума словами і цифрами)

м.Запоріжжя, Комунарський район, Запорізька область______________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету________ місцевий________________________________________________ >

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету______ 06__ Департамент освіти і науки Запорізької міської ради_____________________________________________________________ ,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________ ,

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

                                                                                                                                         (грн)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
    Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 7255905 736 7256641
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 7255905 X 7255905
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X   736 736
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 736 736
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльні стью 25010100 X   0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X   0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 736 736
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X    
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X    
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 X    
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти 25020300 X    
інші надходження, у тому числі:   X 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
Бюджет розвитку   X   0
типом боргового зобов’язання)   X    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування   X    
  X ** **
Видатки та надання кредитів -усього X 7255905 736 7256641
Поточні видатки 2000 7255905 736 7256641
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 6094816 0 6094816
Оплата праці 2110 4995751 0 4995751
Заробітна плата 2111 4995751   4995751
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     0
Нарахування на оплату праці 2120 1099065   1099065
Використання товарів і послуг 2200 1161089 709 1161798
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 6472 709 7181
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220     0
Продукти харчування 2230     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 29210   29210
Видатки на відрядження 2250     0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1125407 0 1125407
Оплата теплопостачання 2271 626395   626395
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 212937   212937
Оплата електроенергії 2273 286075   286075
Оплата природного газу 2274     0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275     0
Оплата енергосервісу 2276     0

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм. 2281     0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку 2282     0
Обслуговування боргових забов’язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових забов’язань 2410     0
Обслуговування зовнішніх боргових забов’язань 2420     0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620     0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжданародним організаціям 2630     0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710     0
Стипендії 2720     0
Інші виплати населенню 2730     0
Інші поточні видатки 2800 0 27 27
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будивництво (придбання) житла 3121     0
Капітальне будивництво (придбання) інших об’єктів 3122     0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132     0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142     0
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143     0
Створення державних запасів і резервів 3150     0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160     0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210     0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230     0
Капітальні трансферти населенню 3240     0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління іншіх рівнів 4111     0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112     0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113     0
Надання зовнішніх кредитів 4210     0
Нерозподілені видатки 9000     0
 

 

     Надходження матеріальних цінностей до ДНЗ №295  за кошти бюджету у 2016 — 2017 роках

Назва Кількість Одиниці виміру сума, грн. коп.
                                                   2016 рік
Ноутбук  Asus 1 шт 9500,00
М’який модуль «Будівельник» 1 шт 7490,00
М’ясорубка МІМ-300 1 шт 15260,00
Картоплечистка МОК-150 1 шт 17080,00
Холодильна шафа Polair CM110-S 1 шт 21450,00
Рушники махрові 160 шт 8320,00
Подушки синтетичні 100 шт 8500,00
Конструктор-сортувальник 14 шт 5768,00
Цимбалки 1 шт 470,00
Муз ична іграшка «Міні-оркестр» 1 шт 767,00
Настільна гра «Міні-футбол» 4 шт 1952,00
Дитячий надувний басейн 3 шт 3057,00
М’який м’яч футбольний 1 шт 75,00
М’який модуль «Тунель» 1 шт 2460,00
Котел електричний 1 шт 15990,00
Засіб дезінфекційний «Саніліт» 13 шт 3146,39
                                                   2017 рік
Фарба 34,5 кг 1500,00
Пральний порошок 45,6 кг 2087,34
Гель для миття посуду 4 шт 112,56
Порошок для чищення 6 шт 114,12
Сода кальцінована в пачках 0,7 кг 20 шт 279,60
Мило дитяче 49 шт 279,30
Мило господарче 107 шт 423,72
Засіб дезінфекційний «Санітаб» 19 шт 3870,30
Сода харчова 0,5 кг 5 шт 41,25