Статут закладу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

30.11.2016 №35

ПОГОДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки

Запорізької міської ради

31.10.2016  №683р

 

 

СТАТУТ

 ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 295  “ЧЕРВОНА КАЛИНА” 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.  Загальні положення

1.1. Статут дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 295 “Червона калина” Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 295 “Червона калина” Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 25.06.2013 №253/66 “Про затвердження статуту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 295 «Червона калина» Запорізької міської ради Запорізької області”. Після державної реєстрації даного Статуту попередня редакція втрачає чинність.

1.2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295 “Червона калина” Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 295) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.3. Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

1.4. ДНЗ № 295 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний номер облікової картки платника податків, може мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області.

Повна назва: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295 “Червона калина” Запорізької міської ради Запорізької області.

Скорочена назва: ДНЗ № 295.

Місцезнаходження ДНЗ № 295: 69118, м.Запоріжжя, вул. Автозаводська, будинок 28А.

1.5. Засновником (власником) ДНЗ № 295 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління ДНЗ № 295 є департамент  освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Територіальний відділ освіти Комунарського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.  Орган управління здійснює фінансування ДНЗ № 295, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. ДНЗ № 295 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” і Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Головною метою ДНЗ № 295 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дітей.

1.8. Діяльність ДНЗ № 295 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.9. ДНЗ № 295 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.

1.10. ДНЗ № 295 несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

безпечні умови освітньої діяльності.

1.11. Взаємовідносини між ДНЗ № 295, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.12. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до   Законів України  “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. ДНЗ № 295 має право відповідно до законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

II. Комплектування ДНЗ № 295

2.1. ДНЗ № 295  розраховано на 14 вікових груп. На кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

2.2. Групи у ДНЗ № 295 комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей з урахуванням побажань батьків. У ДНЗ № 295 функціонують групи загального розвитку з денним перебуванням, можуть функціонувати групи короткотривалого перебування, в які зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців, для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

2.3. Наповнюваність груп дітьми у ДНЗ № 295 становить:

для дітей віком до 1 року – до 10 осіб;

для дітей віком від 1 до 3-х років – до 15 осіб;

для дітей віком від 3 до 7 років – до 20 осіб;

різновікові – до 15 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб;

інклюзивні – до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

2.4. Прийом дітей до ДНЗ № 295 здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини, направлення Територіального відділу освіти Комунарського району.

2.5. Порядок комплектування інклюзивних груп, організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності визначаютьсмя центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорни здоров’я.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

2.6. За дитиною зберігається місце у ДНЗ № 295 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).

2.7. Відрахування дітей із ДНЗ № 295 може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8. Адміністрація ДНЗ № 295 письмово із зазначенням причин повідомляє батькам або особам, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних днів. ДНЗ № 295 не допускає безпідставного відрахування дитини з  ДНЗ № 295.

2.9. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у ДНЗ № 295 наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.10. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі ДНЗ № 295 до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.

2.11. ДНЗ № 295 може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.12.  Діти, які перебувають у ДНЗ № 295 короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

III. Режим роботи ДНЗ № 295

3.1. ДНЗ № 295 працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи ДНЗ № 295, тривалість перебування в ньому дітей затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

3.3. Режим роботи інклюзивних груп встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

IV. Організація навчально-виховного процесу ДНЗ № 295

4.1. Навчальний рік у ДНЗ № 295 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. ДНЗ № 295 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, затверджується відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. У ДНЗ № 295 визначається мова (мови) навчання відповідно до законів України, що визначають державну мовну політику.

4.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Дошкільний заклад організує освітній процес за пріоритетним художньо-естетичним напрямом роботи (розвиток і формування передумов творчих здібностей, життєвих компетентностей особистості засобами зображувальної, художньо-мовленнєвої, музично-хореографічної, театральної діяльності), обирає програму з варіантних, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.5. ДНЗ № 295 має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.6. Навчально-виховний процес в інклюзивних групах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять (спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством України) визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до програми (програм) розвитку дітей, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину; схвалюється педагогічною радою і затверджується завідувачем ДНЗ № 295.

4.8. ДНЗ № 295 може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ДНЗ № 295 у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ДНЗ № 295.

 V. Організація харчування дітей у ДНЗ № 295

5.1. ДНЗ №295 запбезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначеного центральним органом влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони  здоров’я спільно з центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчоївлади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2. Режим харчування дітей у ДНЗ № 295 та його кратність залежить від режиму роботи  закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Порядок встановлення плати за харчування дитини в ДНЗ № 295  визначається Кабінетом Міністрів України.

5.4. Для дітей, які перебувають у ДНЗ № 295 менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками  або особами, які їх замінюють.

 VI. Медичне обслуговування дітей у ДНЗ № 295

6.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ № 295 здійснюється на безоплатній основі комунальним закладом “Центр первинної медико-санітарної допомоги №6” та медичними працівниками, які входять до штатного розкладу ДНЗ № 295, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників ДНЗ № 295 належать:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо.

6.3. ДНЗ №295 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактитчних заходів. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи, якщо є інклюзивна група, обладнуються відповідні кабінети та приміщення.

VII. Учасники навчально-виховного процесу у ДНЗ № 295

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ № 295 є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії в межах затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних надходжень.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безоплатна дошкільна освіта;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

безоплатне медичне обслуговування;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.5. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ № 295 у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти ДНЗ № 295 про можливість відсутності або хворобу дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

поважати гідність дитини;

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

інші обов’язки, що передбачені законодавством України.

Відвідування дитиною ДНЗ № 295 не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.6. На посаду педагогічного працівника ДНЗ № 295 призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ № 295;

об’єднуватись у професійні спілки України та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством України;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експерименталь-ну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ № 295;

на захист професійної честі та власної гідності;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10.  Педагогічних та інших працівників ДНЗ № 295 призначає на посади та звільняє з посад завідувач ДНЗ №

7.11. Педагогічні працівники ДНЗ № 295 один раз на 5 років підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ № 295, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

7.13. Працівники ДНЗ № 295 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.

7.14. Працівники ДНЗ № 295 у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.

7.15. Педагогічне навантаження педагогічних працівників – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу й визначається на підставі законодавства України.

VIIІ. Управління ДНЗ № 295

8.1. Управління ДНЗ № 295 здійснюється його засновником, Департа-ментом, Територіальним відділом освіти Комунарського району.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 295 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Департа-менту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.

Завідувач ДНЗ № 295:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ № 295;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ № 295 і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 295;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

формує штатний розклад ДНЗ № 295 в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження до Департаменту;

контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в ДНЗ № 295;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 295 та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 295 – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

8.4. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ № 295. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ № 295;

визначає план роботи ДНЗ № 295 та педагогічне навантаження працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

визначає шляхи співпраці ДНЗ № 295 із сім’єю;

розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ № 295;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

8.5. Органом громадського самоврядування ДНЗ № 295  є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ № 295 – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

обирають раду ДНЗ № 295, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

заслуховують звіт завідувача ДНЗ № 295 з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ № 295;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ № 295.

8.6. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ № Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ДНЗ № 295 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ДНЗ № 295 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У ДНЗ № 295 може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ № 295.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ № 295. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ № 295 і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ № 295;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої бази ДНЗ № 295;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ № 295;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників ДНЗ № 295;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ № 295;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ХІ. Майно ДНЗ № 295

 9.1. Майно, передане засновником ДНЗ № 295, належить йому на правах оперативного управління.

9.2. Матеріально-технічна база ДНЗ № 295 включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії Територіального відділу освіти Комунарського району.

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази ДНЗ № 295 визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.4. ДНЗ № 295 має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, групові ділянки для прогулянок, господарські будівлі тощо.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 295

10.1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 295 здійснюється на основі його кошторису.

10.2. Джерелами формування кошторису ДНЗ № 295 є:

кошти загального фонду місцевого бюджету;

кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

кошти єдиного цільового фонду міської ради;

благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.3. ДНЗ № 295 за погодженням із засновником має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України. Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування вихованців та роботи педагогічних працівників.

10.4. ДНЗ № 295 є неприбутковим закладом.

10.5. Забороняється  розподіл отриманих ДНЗ № 295 доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.6. У разі  припинення ДНЗ № 295 (у  результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  активи  ДНЗ № 295 передаються одному  або кільком іншим дошкільним навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

10.7. Доходи (прибутки) ДНЗ № 295 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНЗ № 295, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.8. Порядок введення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ №295 визначається законодавством України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та раелізує державну політику у сфері освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Територіального відділу освіти Комунарського району.

10.9. Статистична звітність про діяльність ДНЗ № 295 здійснюється відповідно до законодавства України.

ХІ. Контроль за діяльністю ДНЗ № 295

11.1. Державний контроль за діяльністю ДНЗ № 295 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

11.2. Державний контроль за діяльністю ДНЗ № 295 здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, Департамент, Територіальний відділ освіти Комунарського району.

11.3. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ № 295 є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником ДНЗ № 295 відповідно до законодавства України.

ХІІ. Припинення діяльності ДНЗ № 295

12.1. Рішення про припинення діяльності ДНЗ № 295 шляхом ліквідації або реорганізації приймає сесія Запорізької міської ради або суд.

12.2. Реорганізація ДНЗ № 295 може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення в порядку, встановленому законодавством України.

12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ДНЗ № 295.

12.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання ДНЗ № 295 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

12.5. При реорганізації і ліквідації ДНЗ № 295 ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям ДНЗ № 295 можливості подальшого отримання дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо оцінки наявного майна ДНЗ № 295, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

12.6. Працівникам ДНЗ № 295 гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

Секретар міської ради                                                                Р.О. Пидорич